Společenská odpovědnost - SA8000

Norma SA 8000:2008 je mezinárodně uznávaný standard. Podkladem pro implementaci normy jsou následující mezinárodní nástroje mj. Všeobecné deklarace lidských práv, Úmluva OSN o právech dítěte a Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. V našich podmínkách tj. ve vyspělých zemích tato norma upravuje a monitoruje především pracovní podmínky zaměstnanců. Normu zavádějí v rámci integrovaného systému řízení ty firmy, které chtějí předčit konkurenci a přesvědčit své obchodní partnery o respektování a dodržování etických hodnot.

Za hlavní výhody zavedení systému sociální odpovědnosti lze považovat

Základní požadavky normy SA 8000

Norma SA 8000 zahrnuje následující témata

V poslední kapitole je popsán systém řízení, který do značné míry koresponduje s managementem kvality ISO 9001:2008 a je v souladu se systémy řízení bezpečnosti práce a péče o životní prostředí. Požadavky normy jsou univerzální jak z hlediska geografického, tak z hlediska odvětvového zařazení a velikosti organizace.