Management jakosti projektů - ISO 10006

Mezinárodní norma ČSN ISO 10006: „Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů“, poskytuje návod pro management jakosti projektů. Jejím základním účelem je napomáhat organizacím při dosahování stanovených cílů, které jsou dosahovány právě prostřednictvím projektů. Může být použita na širokou škálu projektů, od těch zcela malých až po velice rozsáhlé a složité, které mohou být součástí celého portfolia projektů.

Tato norma je pouze návodem pro jakost procesů managementu projektu a nepopisuje konkrétní postup při tvorbě projektu. Doplňuje návod uvedený v normě ISO 9004 a rozvíjí tak procesní přístup a systémové řízení procesů. Jelikož je norma pouze návodem, má pouze doporučující charakter a není tak určena k certifikaci.

Projekt je dle normy ISO 10006 definován jako jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. Z této definice je patrné, že se norma zaměřuje především na vytvoření takového přístupu k tvorbě projektů, který bude uspokojovat všechny stanovené potřeby zákazníků a zainteresovaný stran, jež projekt zadávají.

Přínosy implementace: