Bezpečnost a požární ochrana

BOZP komplexní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce

V oblasti bezpečnosti práce zajišťujeme:

Zpracování interních předpisů dle požadavků legislativy:

V oblasti ochrany zdraví při práci zajišťujeme:

PO komplexní služby v oblasti požární ochrany

Zpracování organizace požární ochrany, zpracování předepsané dokumentace PO:

Všechny činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím osob odborně způsobilých v požární ochraně.